ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – TATTOO STUDIO “RED ROSE”

 

  1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

 

1.1 Tattoo Studio “Red Rose” (hierna genoemd: Red Rose Tattoo): eenmanszaak in de overige dienstverlening gevestigd aan de Rubenslaan 10 te Schiedam.

 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Red Rose Tattoo tot het laten aanbrengen van een Tatoeage. Alsmede de natuurlijke persoon die door Red Rose Tattoo wordt behandeld, of aan wie Red Rose Tattoo producten of diensten levert.

 

1.3 Opdrachtnemer: G.G. Dobbelstein (ondernemer) handelend onder de naam Tattoo Studio “Red Rose” waarbij deze optreedt als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten die direct of indirect te maken hebben met het aanbrengen van Tatoeages.

 

1.4 Overeenkomst : elke overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een Tatoeage.

 

1.5 Tatoeëren: de handeling bestaande uit het op de huid creëren van een permanent en/of duurzaam afbeelding, via intradermale injectie (met naalden) van Tatoeagekleurstoffen (inkt). Het zetten van een Tatoeage is permanent en onomkeerbaar.

 

1.6 Tatoeage: de door Tatoeëren verkregen permanent en/of duurzaam afbeelding op de huid.

 

  1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtnemer worden afgeweken.

 

2.2 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden

 

  1. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer alle persoonlijke gegevens en informatie welke van belang zijn voor het op verantwoorde wijze kunnen aanbrengen van een Tatoeage, zoals het gebruik van antistollingsmiddelen of antibiotica.

 

3.2 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer tot het aanbrengen van een Tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen en eventuele risico’s op infecties en andere complicaties als gevolg van het aanbrengen van de Tatoeage.

 

3.3 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer tot het aanbrengen van een Tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de permanente aard van een Tatoeage. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Opdrachtnemer aangebrachte afbeelding op de huid nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kan worden verwijderd.

 

3.4 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer tot het aanbrengen van een Tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij bij aanvang van de handeling in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van contactallergie (voor tatoeagematerialen of -inkt), leukemie, hemofilie of andersoortige bloedziekte, diabetes, immuunstoornis, chronische huidaandoening, hart- en vaatafwijkingen of overige aandoening welke van invloed kan zijn op het verantwoord aanbrengen van een Tatoeage door Opdrachtnemer, dan wel bekend te zijn met de informatie dat het aanbrengen van een Tatoeage onder die omstandigheden sterk wordt afgeraden en daarmee zelf verantwoordelijk is voor de daarbij behorende risico’s.

 

3.5 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer tot het aanbrengen van een Tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij bij aanvang van de handeling niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, syfilis, hepatitis of een daarmee overeenkomende ziekte) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van Opdrachtnemer of derden in gevaar kan brengen.

 

3.6 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer tot het aanbrengen van een Tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij bij aanvang van de handeling niet onder invloed is van alcohol of drugs.

 

3.7 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer tot het aanbrengen van een Tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij bij aanvang van de handeling niet zwanger is.

 

3.8 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een Tatoeage door Opdrachtnemer te laten aanbrengen weloverwogen en uit vrije wil heeft genomen.

 

3.9 In het geval de persoon die door Opdrachtnemer wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar is, vindt de dienst/levering door Opdrachtnemer plaats met toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger als wettelijke vertegenwoordiger. In dat geval geldt de wettelijke vertegenwoordiger als Opdrachtgever.

 

3.10 Opdrachtnemer behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar.

 

3.11 Opdrachtnemer heeft het recht om Opdrachtgever en/of de wettelijke vertegenwoordiger naar een geldig legitimatiebewijs te vragen, hiervan kopieën te maken en deze te bewaren volgens de voorwaarden die hieraan zijn gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer een geldig legitimatiebewijs niet kan worden overlegd, kan Opdrachtnemer de opdracht weigeren.

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer erkent Opdrachtgever dat Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis heeft. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Opdrachtnemer kan nooit garanderen dat het door Opdrachtgever beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer is te wijten.

 

4.2 Voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer voor de betreffende levering van het product of de dienst aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

 

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Opdrachtgever niet direct dan wel zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken of andere schade te voorkomen, alsmede Opdrachtnemer terzake niet aanstonds op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

 

4.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het door een derde laten verwijderen van een Tatoeage welke door Opdrachtnemer is aangebracht.

 

4.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten van het verwijderen of veranderen van een Tatoeage indien Opdrachtgever na het aanbrengen van de Tatoeage door Opdrachtnemer op het besluit wenst terug te komen.

 

4.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gebruik te maken van alle wettelijke en contractuele verweermiddelen om aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever af te weren. Dat geldt voor zowel de eigen aansprakelijkheid als die van eventuele derden waar Opdrachtnemer op grond van de wet aansprakelijk voor zou zijn.

 

  1. GARANTIE

5.1 Tatoeagestudio’s moeten een vergunning van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ) hebben. Deze vergunning wordt alleen verleend als tijdens een inspectie blijkt dat er hygiënisch en veilig wordt getatoeëerd in de studio. In de hygiënerichtlijn voor Tatoeëren van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) staat aan welke hygiëne- en veiligheidseisen tatoeëerders moeten voldoen.

 

5.2 Opdrachtnemer heeft een geldige wettelijke vergunning voor Tatoeëren en staat daarmee onder controle van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

 

  1. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten en opdrachten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

 

6.2 Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, behoudens indien Opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

  1. OVERMACHT

7.1 Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: brand, diefstal en/of inbraak en overheidsmaatregelen.

 

7.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtnemer is in dat geval niet verplicht tot enig schadevergoeding.

 

  1. ALGEMEEN

8.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

8.2 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In het voorgaande geval en/of indien één of meer delen van de Algemene Voorwaarden onverbindend worden verklaard dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

 

  1. SLOTBEPALING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, zowel bij mondelinge als schriftelijke overeenkomst.